/* code show กล่องแสดงความคิดเห็นของ Facebook*/<--- ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สาธารณสุขอำเภอขุนยวม --->

ภารกิจ หน้าที่
(1) พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เป็นหน่วยงานในส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีอำนาจหน้าที่พันธกิจ ตามกฎหมาย กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตามราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ดังนี้

1.1 อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย

1)จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ

2)ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ

3)กำกับ ดูแล ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

4)ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง

5)พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ

6)ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


1.2 อำนาจหน้าที่ ตามภารกิจทางยุทธศาสตร์

1) จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ในด้าน การป้องกัน ควบคุมรักษาโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพของประชาชน โดยสอดคล้องกับบริบทและสภาพปัญหาที่สำคัญ ในเขตพื้นที่

2) ดำเนินการตามแผน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในพื้นที่

3)จัดระบบบริการสุขภาพ ส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพ และคุ้มครองผู้บริโภค ตามมาตรฐานการให้บริการ

4) กำกับ ดูแล ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยสาธารณสุขในเขตพื้นที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ

5) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย


1.3 ความสำคัญเชิงเปรียบเทียบ

1) ประชาชนได้รับการบริการทางด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและเป็นธรรม

2) เกิดการขับเคลื่อนด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

3) ลดอัตราป่วย/ตาย ที่เป็นปัญหาสำคัญของจังหวัด

4) เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ในประชาชนทุกกลุ่มวัย

5) ประชาชนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัย ได้รับความคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ