/* code show กล่องแสดงความคิดเห็นของ Facebook*/<--- ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สาธารณสุขอำเภอขุนยวม --->

วิสัยทัศน์และค่านิยม

วิสัยทัศน์ :เป็นองค์การหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคมเพื่อประชาชน สุขภาพดี

เป้าประสงค์ : ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

ค่านิยม : MOPH

Mastery : เป็นนายตัวเอง

Originality : เร่งสร้างสิ่งใหม่

People Center approach : มุ่งประชาชนเป็นศูนย์กลาง

Humility : อ่อนน้อมถ่อมตน )

วัฒนธรรมองค์กร : ซื่อสัตย์ สามัคคี มีน้ำใจ